قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تبریز / ولیعصر
کارکرد ۲۰۵,۰۰۰ کیلومتر
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد205000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدور رنگ
استانآذربایجان شرقی
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خیابان امام
کارکرد ۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد280000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمسی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / افسریه
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / ملک شهر
کارکرد صفر کیلومتر
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / طرشت
کارکرد صفر کیلومتر
۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ابراهیم آباد
کارکرد ۱۶۲,۰۰۰ کیلومتر
۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد162000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانسر
کارکرد صفر کیلومتر
۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پونک
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اتوبان باقری
کارکرد صفر کیلومتر
۹۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان