قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / ارم
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۱,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد ۵۳,۰۰۰ کیلومتر
۷۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد53000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شمیران
کارکرد ۱۸,۰۰۰ کیلومتر
۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد18000 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پیروزی
کارکرد صفر کیلومتر
۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیرجند /
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان جنوبی
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد103000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جیحون
کارکرد ۴۷,۰۰۰ کیلومتر
۷۱,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد47000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
۷۴,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / .ميدان خراسان
کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد20000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد صفر کیلومتر
۷۲,۱۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۷۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان