قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / میدان امام حسین
کارکرد ۶۴,۰۰۰ کیلومتر
۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد64000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد صفر کیلومتر
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۷۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / پروین اعتصامی
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت آباد
کارکرد ۱ کیلومتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / کوی فردوس
کارکرد ۲۲,۰۰۰ کیلومتر
۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد22000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پرند
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان امام حسین
کارکرد ۶۳,۰۰۰ کیلومتر
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد63000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زنجان / بهرنگ
کارکرد ۸,۵۰۰ کیلومتر
۷۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد8500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانزنجان
۷۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان