قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / پاسداران
کارکرد ۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد13000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / خلج آباد
کارکرد ۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد114000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جمهوری
کارکرد صفر کیلومتر
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آریاشهر
کارکرد صفر کیلومتر
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / عظيميه
کارکرد صفر کیلومتر
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرك غرب
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرك غرب
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۱۱,۸۰۰ کیلومتر
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد11800 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / عسکریه
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / زعفرانيه
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان