قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان /
کارکرد ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد180000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / امام خمینی
کارکرد ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد110000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فرمانيه
کارکرد ۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد27000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران شمالی
کارکرد صفر کیلومتر
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نواب
کارکرد ۴۹,۰۰۰ کیلومتر
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد49000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پيروزى
کارکرد ۶۲,۰۰۰ کیلومتر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد62000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرك غرب
کارکرد ۲۴,۰۰۰ کیلومتر
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد24000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / حکیمیه
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ولنجک
کارکرد ۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد19000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهصافکاری بدون رنگ
استانتهران
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان