قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / پاسداران
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرمان /
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانکرمان
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ساقدوش
کارکرد ۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد115000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جمهوری
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / رسالت
کارکرد ۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد45000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد5000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۷,۴۰۰ کیلومتر
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد7400 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان