قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / صادقیه
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۶۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / امام حسين ع
کارکرد ۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد35000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

شهرکرد / میدان معلم
کارکرد صفر کیلومتر
۶۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانچهارمحال بختیاری
۶۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۲۱,۰۰۰ کیلومتر
۶۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد21000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / گلشهر
کارکرد ۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد25000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۶۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / گلشهر
کارکرد ۱۷,۰۰۰ کیلومتر
۶۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد17000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۶۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۶۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نظام آباد
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فراشبند / فراشبند
کارکرد صفر کیلومتر
۶۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۶۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد75000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان