قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرمان /
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانکرمان
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فرمانیه
کارکرد ۹۸,۰۰۰ کیلومتر
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد98000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / انقلاب
کارکرد صفر کیلومتر
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آذری
کارکرد ۲,۶۰۰ کیلومتر
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد2600 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / رباط
کارکرد صفر کیلومتر
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختهیبرید
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خيابان شريعتي
کارکرد ۱۱۱,۰۰۰ کیلومتر
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد111000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میرداماد
کارکرد صفر کیلومتر
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رشت /
کارکرد صفر کیلومتر
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانگیلان
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز /
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خیابان امام خمینی
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان