قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اندیشه
کارکرد ۴۳,۰۰۰ کیلومتر
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد43000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد115000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شریعتی
کارکرد ۱,۰۰۰ کیلومتر
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ونک
کارکرد صفر کیلومتر
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختهیبرید
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فرشته
کارکرد صفر کیلومتر
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختهیبرید
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهر زیبا
کارکرد صفر کیلومتر
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقرمز
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / مهرآباد
کارکرد صفر کیلومتر
۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / باغ فیض
کارکرد صفر کیلومتر
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / خیابان امام رضا
کارکرد ۱ کیلومتر
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان