قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / شهرک غرب
کارکرد صفر کیلومتر
۵۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۵۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ازگل
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنامشخص
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / رسالت
کارکرد ۴۴,۰۰۰ کیلومتر
۵۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد44000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک اکباتان
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / عباس آباد
کارکرد ۱۲۲,۰۰۰ کیلومتر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد122000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۵۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد27000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد ۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد185000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهگلگیر رنگ
استانتهران
۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان