قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

سنندج /
کارکرد صفر کیلومتر
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانکردستان
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان منیریه
کارکرد ۳۲,۰۰۰ کیلومتر
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد32000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اندرزگو
کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد90000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد27000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دارآباد
کارکرد ۱۲۸,۰۰۰ کیلومتر
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد128000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرارا
کارکرد ۶۳,۰۰۰ کیلومتر
۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد63000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اکباتان
کارکرد صفر کیلومتر
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اسکندری شمالی
کارکرد صفر کیلومتر
۵۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد صفر کیلومتر
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان