قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

قائم شهر / کوی اخوان
کارکرد ۸۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد84000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت اباد
کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد90000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد ۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد138000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس غربی
کارکرد ۶۶,۰۰۰ کیلومتر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد66000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۴۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۷۶,۰۰۰ کیلومتر
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد76000 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد ۴۷,۰۰۰ کیلومتر
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد47000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج /
کارکرد ۱۳۷,۰۰۰ کیلومتر
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد137000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانالبرز
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خ دماوند
کارکرد صفر کیلومتر
۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ميرداماد
کارکرد ۵۳,۰۰۰ کیلومتر
۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد53000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان