قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / عباس آباد
کارکرد ۱۲۲,۰۰۰ کیلومتر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد122000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت اباد
کارکرد ۷۲,۰۰۰ کیلومتر
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد72000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهر قدس
کارکرد ۱۲۳,۰۰۰ کیلومتر
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد123000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدرب تعویض
استانتهران
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ویلاشهر
کارکرد ۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد55000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زاهدان /
کارکرد ۱۶۸,۰۰۰ کیلومتر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد168000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگزیتونی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانسیستان و بلوچستان
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ویلاشهر
کارکرد ۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد55000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سازمان برنامه
کارکرد صفر کیلومتر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز /
کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد130000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهکاپوت رنگ
استانفارس
۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فولاد شهر /
کارکرد ۱ کیلومتر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنامشخص
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان