قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / پونک
کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد90000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۱۲۸,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد128000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهگلگیر رنگ
استانتهران
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خواجه عبداله
کارکرد ۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد12000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / طرشت
کارکرد صفر کیلومتر
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / هشت بهشت غربي
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۴۳,۰۰۰ کیلومتر
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد43000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فلكه لوزي
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز /
کارکرد ۴۸,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد48000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / خیابان امام رضا
کارکرد ۵۲,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد52000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان