قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / قنات‌کوثر
کارکرد ۱۳۹,۰۰۰ کیلومتر
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد139000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهصافکاری بدون رنگ
استانتهران
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / ردانی پور
کارکرد صفر کیلومتر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقرمز
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استاناصفهان
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / پروین اعتصامی
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استاناصفهان
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خانه اصفهان
کارکرد صفر کیلومتر
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / رباط
کارکرد ۱ کیلومتر
۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدرب تعویض
استاناصفهان
۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پیکان شهر
کارکرد صفر کیلومتر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / چیتگر
کارکرد ۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد75000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهر قدس
کارکرد ۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد125000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهکاپوت تعویض
استانتهران
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زاهدان /
کارکرد ۱۶۸,۰۰۰ کیلومتر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد168000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگزیتونی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانسیستان و بلوچستان
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سازمان برنامه
کارکرد صفر کیلومتر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان