قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۴۰,۴۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۳,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
۴۱,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دهکده المپیک
کارکرد ۱۸۱,۰۰۰ کیلومتر
۴۲,۷۰۰,۰۰۰
کارکرد181000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / علم و صنعت
کارکرد ۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد115000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ورامین
کارکرد ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد140000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / پروین
کارکرد ۸۳,۰۰۰ کیلومتر
۴۰,۶۰۰,۰۰۰
کارکرد83000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۴,۸۰۰,۰۰۰
کارکرد15000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / دهقان ویلا
کارکرد ۱۱۶,۰۰۰ کیلومتر
۴۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد116000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / رجایی شهر
کارکرد ۸۳,۰۰۰ کیلومتر
۴۱,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد83000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانالبرز
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان