قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / پل جابرانصاری
کارکرد صفر کیلومتر
۳۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۳۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد ۳۹,۰۰۰ کیلومتر
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد39000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد صفر کیلومتر
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دولت آباد
کارکرد ۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد35000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهر زيبا
کارکرد صفر کیلومتر
۳۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان ولیعصر
کارکرد صفر کیلومتر
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آذری
کارکرد صفر کیلومتر
۳۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد190000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استانتهران
۳۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

همدان /
کارکرد ۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۳۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد36000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانهمدان
۳۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان

قزوین /
کارکرد صفر کیلومتر
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانقزوین
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان