قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

یزد / امام علی
کارکرد ۶۳,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد63000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانیزد
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پیروزی
کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد130000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فرمانيه
کارکرد ۸۹,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد89000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانسر
کارکرد ۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد65000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ولنجک
کارکرد ۴۸,۰۰۰ کیلومتر
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد48000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / درختی
کارکرد ۶۱,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد61000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانالبرز
۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / جهاد
کارکرد صفر کیلومتر
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آیت اله کاشانی
کارکرد صفر کیلومتر
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / عباس آباد
کارکرد ۴۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد47000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان