قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / دروس
کارکرد صفر کیلومتر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / بزرگمهر
کارکرد ۷۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد72000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گوهردشت / گوهردشت
کارکرد ۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد85000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک گلستان
کارکرد صفر کیلومتر
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اميراباد
کارکرد ۷۶,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد76000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / حکیم نظامی
کارکرد ۷۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد74000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استاناصفهان
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آیت اله کاشانی
کارکرد صفر کیلومتر
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قيطريه
کارکرد ۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد55000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبادمجانی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ميرداماد
کارکرد صفر کیلومتر
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۱ کیلومتر
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان