قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / نیاوران
کارکرد ۸۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد84000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد صفر کیلومتر
۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قیطریه
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / سعادت آباد
کارکرد ۸۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد87000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / الهيه
کارکرد ۳۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد37000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / هزار جريب
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نجف آباد / نجف اباد
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بلوار کشاورز
کارکرد ۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد14000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / علم و صنعت
کارکرد ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد160000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خانه اصفهان
کارکرد ۴۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد44000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان