قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / چیتگر
کارکرد ۴۶,۰۰۰ کیلومتر
۳۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد46000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد صفر کیلومتر
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آذری
کارکرد ۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد55000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بهارستان
کارکرد صفر کیلومتر
۳۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دولت آباد
کارکرد ۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد35000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / دروازه شيراز
کارکرد صفر کیلومتر
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استاناصفهان
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آیت الله کاشانی
کارکرد صفر کیلومتر
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / کاوه / ردانی پور
کارکرد ۱۷۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد177000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نازی آباد
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان