قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

قزوین /
کارکرد صفر کیلومتر
۳۰,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانقزوین
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانسر
کارکرد ۱۲۸,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد128000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پونک
کارکرد ۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۲,۷۰۰,۰۰۰
کارکرد35000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / حکیمیه
کارکرد ۱۹۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد192000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهر ری
کارکرد ۹۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۳,۹۰۰,۰۰۰
کارکرد97000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت آباد جنوبی
کارکرد ۱۵۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۲,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد154000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهگلگیر تعویض
استانتهران
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان انقلاب
کارکرد ۹۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۱,۴۰۰,۰۰۰
کارکرد92000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۴۸,۰۰۰ کیلومتر
۳۳,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد48000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قصر
کارکرد ۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۲,۹۰۰,۰۰۰
کارکرد210000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت آباد شمالی
کارکرد صفر کیلومتر
۳۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان