قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / شهرک امید
کارکرد ۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد10000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگزرد
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اشرفی
کارکرد ۱۸,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد18000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهران پارس
کارکرد ۱۳۳,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد133000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سيمتري نيروي هوايي
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نجف آباد / نجف اباد
کارکرد ۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد15000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بلوار عدل
کارکرد ۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد155000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / هشت بهشت غربي
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس غربی
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد ۶,۴۰۰ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد6400 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پونک
کارکرد ۱ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهدرب تعویض
استانتهران
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان