قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

ساری /
کارکرد ۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد65000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساری /
کارکرد صفر کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سیدخندان
کارکرد صفر کیلومتر
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بلوار فردوس
کارکرد صفر کیلومتر
۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / یوسف اباد
کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد80000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / فرامرز عباسی
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سهروردی شمالی
کارکرد صفر کیلومتر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرك غرب
کارکرد صفر کیلومتر
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / پروین
کارکرد صفر کیلومتر
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان