قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرج / عظیمیه
کارکرد ۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۲,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد340000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استانالبرز
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۲۹۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۲,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد292000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فلاح
کارکرد ۱۸,۰۰۰ کیلومتر
۲۳,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد18000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۲,۹۰۰,۰۰۰
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / طلاب
کارکرد ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۴,۳۰۰,۰۰۰
کارکرد140000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۲۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد ۲۱۶,۰۰۰ کیلومتر
۲۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد216000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استاناصفهان
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۳,۷۰۰,۰۰۰
کارکرد250000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استانتهران
۲۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / دولت آباد
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۱,۸۰۰,۰۰۰
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استاناصفهان
۲۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان