قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / شهرزیبا
کارکرد صفر کیلومتر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنامشخص
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۳۸۴,۰۰۰ کیلومتر
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد384000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهکاپوت تعویض
استانتهران
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پیروزی
کارکرد ۱۶۹,۰۰۰ کیلومتر
۲۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد169000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۲۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آهنگ
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مطهرى
کارکرد صفر کیلومتر
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میرداماد
کارکرد ۱ کیلومتر
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ونك
کارکرد صفر کیلومتر
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / استاد معین
کارکرد ۲۰۸,۰۰۰ کیلومتر
۲۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد208000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۲۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پونک
کارکرد ۱۶۱,۰۰۰ کیلومتر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد161000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهکاپوت تعویض
استانتهران
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان