قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / رباط
کارکرد ۱۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد136000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساری / دانش
کارکرد ۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد230000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانمازندران
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / مهرشهر
کارکرد ۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد220000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانالبرز
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مراغه / بلوار شهید شکاری
کارکرد ۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد7000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بوشهر / بنک میدان امام
کارکرد صفر کیلومتر
۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانبوشهر
۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک غرب
کارکرد صفر کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک ولیعصر
کارکرد ۳۹,۸۰۰ کیلومتر
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد39800 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / آزاد شهر
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانخراسان رضوی
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خیابان سعادت آباد
کارکرد ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد160000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / پیروزی
کارکرد ۵۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد54000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان