قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / سهروردی جنوبی
کارکرد ۸۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد88000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جردن
کارکرد صفر کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زنجان / خیابان مصلی
کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد80000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانزنجان
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ظفر
کارکرد ۸,۹۰۰ کیلومتر
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد8900 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ظفر
کارکرد ۸,۵۰۰ کیلومتر
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد8500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خیابان بزرگمهر
کارکرد صفر کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دهکده المپیک
کارکرد ۷۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد76000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ولیعصر
کارکرد ۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد19000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بخارست
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دولت آباد
کارکرد ۸۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد83000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان