قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / خیابان کرمان
کارکرد ۱,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز /
کارکرد ۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد45000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهر ری
کارکرد صفر کیلومتر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانسر
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد20000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج /
کارکرد ۳۷,۵۰۰ کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد37500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت آباد مرکزی
کارکرد ۸۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد84000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک غرب
کارکرد ۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد7000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ميدان جمهوري
کارکرد ۷۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد73000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک درب رنگ
استانتهران
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرزیبا
کارکرد ۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد9000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان