قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / شهرک ژاندارمری
کارکرد صفر کیلومتر
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / گیشا
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد /
کارکرد ۵۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد52000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد19000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان جمهوری
کارکرد صفر کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۴,۹۰۰ کیلومتر
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد4900 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / مهرشهر
کارکرد ۴۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد42000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد36000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان