قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / خیابان کرمان
کارکرد ۱,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اشرفی اصفهانی
کارکرد ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد180000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهر زیبا
کارکرد صفر کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت آباد مرکزی
کارکرد ۸۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد84000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهران
کارکرد ۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد12000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد160000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان تجریش
کارکرد ۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد35000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهران نو
کارکرد ۱۳۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد137000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقرمز
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / پروین
کارکرد ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد180000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمسی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استاناصفهان
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد160000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان