قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / نیاوران
کارکرد ۴۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد42000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت اباد
کارکرد ۳۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد39000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد ۳۱,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد31000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۹۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد94000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شمس آباد
کارکرد ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد180000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آهنگ
کارکرد ۲۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد24000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / چیتگر
کارکرد ۲۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد245000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پیروزی
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد20000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان