قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / آهنگ
کارکرد ۱۶۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد166000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / عباس آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد ۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد240000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میرداماد
کارکرد ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد110000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان آزادی
کارکرد ۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد9000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان انقلاب
کارکرد صفر کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شریعتی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان