قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / میدان نوبنیاد گلزار
کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد20000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسربی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / آتشگاه
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسربی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ظفر
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کرج /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پیروزی
کارکرد ۱۴۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد146000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهکاپوت رنگ
استانتهران
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شریعتی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد130000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استاناصفهان
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان