قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / مجیدیه
کارکرد ۱۰۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد102000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبادمجانی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / چهار راه لشگر
کارکرد ۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد13000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۱۰۱,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد101000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قرچک
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسربی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت اباد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مرزداران
کارکرد ۱۲۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد124000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ازگل
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / -
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مزرداران
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان