قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / بلوار توحید
کارکرد ۳۸,۲۰۰ کیلومتر
۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد38200 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / مصباح
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جیحون
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهران نو
کارکرد صفر کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سازمان برنامه
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اکباتان
کارکرد ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد160000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبادمجانی
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساری /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان