قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / شهران
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نیرو هوایی
کارکرد ۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد290000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / توحید
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۱,۹۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جردن
کارکرد ۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد190000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قزوین /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانقزوین
۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پونک
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهدور رنگ
استانتهران
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان