قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / اقذسیه
کارکرد ۷۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد79000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبادمجانی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان المپیک
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / زعفرانیه
کارکرد ۶,۱۰۰ کیلومتر
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد6100 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رشت /
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانگیلان
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بهارستان
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد ۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد13000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / چیتگر شمالی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فاطمی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ونک
کارکرد ۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد185000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسرمه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان