قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / افسریه
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اختیاریه
کارکرد ۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد4000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / عباس آباد
کارکرد ۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد15000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / احمدآباد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۱۹۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد198000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اقدسیه
کارکرد ۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد15000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گوهردشت / گوهردشت
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد10000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۳۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد38000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان