قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / سه راه سیمین
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دریاچه چیتگر
کارکرد ۱۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد18000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسربی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اردبیل /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناردبیل
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قزوین /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانقزوین
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / استاد معین
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / علم و صنعت
کارکرد ۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد300000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهگلگیر رنگ
استانتهران
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / رسالت
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آذری
کارکرد ۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد270000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان