قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرج /
کارکرد ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد160000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
توافقی

تهران / نیاوران
کارکرد ۹۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد96000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / الهيه
کارکرد ۴۵,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد45000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی