قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / وليعصر
کارکرد ۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد27000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مهر شهر
کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد80000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان