قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / هفت تير
کارکرد ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد140000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان