قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

گرگان /
کارکرد ۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد14000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانگلستان
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز / ولیعصر
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نیاوران
کارکرد ۴۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد42000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / سعادت آباد
کارکرد ۸۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد87000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / الهيه
کارکرد ۳۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد37000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ونک
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اقدسیه
کارکرد ۱۷۹,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد179000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۴۵,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد45000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

اصفهان / خیابان جی
کارکرد صفر کیلومتر
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان