قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / نياوران
کارکرد ۱۶,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد16000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهران
کارکرد ۲۳,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد23000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شريعتي
کارکرد صفر کیلومتر
۸۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / زهتابی
کارکرد ۶۸,۰۰۰ کیلومتر
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد68000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان سپاه
کارکرد ۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد5000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۱۰۲,۰۰۰ کیلومتر
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد102000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت اباد
کارکرد صفر کیلومتر
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خانه اصفهان
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
توافقی

تهران / فلکه دوم صادقیه
کارکرد ۸,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد8000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان