قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / منیریه
کارکرد صفر کیلومتر
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنامشخص
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ارتش
کارکرد صفر کیلومتر
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگتیتانیوم
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / جلفا
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قم / زنبیل آباد
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانقم
توافقی

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دروازه دولت
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / امیر اباد
کارکرد ۱۳۴,۰۰۰ کیلومتر
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد134000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رشت / میدان فرزانه
کارکرد ۵۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد58000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانگیلان
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مجیدیه
کارکرد ۱۳,۸۳۷ کیلومتر
۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد13837 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان