قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / كامرانيه
کارکرد صفر کیلومتر
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگذغالی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهيد بهشتى
کارکرد صفر کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج /
کارکرد ۳۴,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد34000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
توافقی

بوشهر / مطهری
کارکرد صفر کیلومتر
۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانبوشهر
۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / محمد شهر
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پونک
کارکرد ۸,۵۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد8500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جیحون
کارکرد صفر کیلومتر
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / شهر جدید اندیشه
کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد20000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان