قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / نیاوران
کارکرد ۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد19000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خانه اصفهان
کارکرد ۱۶۴,۸۰۰ کیلومتر
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد164800 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساری /
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / عباس آباد
کارکرد ۳,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد3000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

اصفهان / امام خمینی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
توافقی

تهران / سهروردي
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / عباس آباد
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / شریعتی
کارکرد ۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد75000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بلوار ارتش
کارکرد ۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد75000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شریعتی بالاتر از مطهری
کارکرد ۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد13000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان