قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

مشهد /
کارکرد صفر کیلومتر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خيابان دولت
کارکرد ۳۹,۸۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد39800 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

کرج / جهانشهر
کارکرد صفر کیلومتر
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت اباد
کارکرد ۹,۲۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد9200 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

مشهد / سجاد
کارکرد ۱۰۱,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد101000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / چیتگر
کارکرد ۲۴,۵۰۰ کیلومتر
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد24500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / زعفرانيه
کارکرد ۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد25000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / آزادشهر
کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد130000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / مارلیک
کارکرد ۷۳,۰۰۰ کیلومتر
۹۷,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد73000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / حکیمیه
کارکرد ۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد45000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان