قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

مشهد / هاشمیه
کارکرد ۱۸۹,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد189000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
توافقی

تهران / دروس
کارکرد صفر کیلومتر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جمهوري
کارکرد ۱۰۸,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد108000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / میدان ولی عصر
کارکرد صفر کیلومتر
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساری /
کارکرد ۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد10000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / فرهنگ شهر
کارکرد ۵۲,۰۰۰ کیلومتر
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد52000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد130000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تجريش
کارکرد صفر کیلومتر
۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز /
کارکرد ۱ کیلومتر
۵۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۵۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ميدان ونك
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان