قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

بندرعباس / 22 بهمن
کارکرد ۲۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد24000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقرآبی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانهرمزگان
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۸۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

سنندج /
کارکرد صفر کیلومتر
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانکردستان
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / دروازه شيراز
کارکرد ۲۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد24000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبژ
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان منیریه
کارکرد ۳۲,۰۰۰ کیلومتر
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد32000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خانه اصفهان
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
توافقی

تهران / فرشته
کارکرد ۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد19000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت اباد
کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد90000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساری /
کارکرد ۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد65000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فلکه دوم صادقیه
کارکرد ۸,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد8000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان