قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / بهشتی
کارکرد صفر کیلومتر
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت اباد
کارکرد صفر کیلومتر
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / زعفرانيه
کارکرد صفر کیلومتر
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان جمهوری
کارکرد صفر کیلومتر
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان