قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

نجف آباد / نجف اباد
کارکرد ۵۵,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد55000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
توافقی

تهران / کامرانیه
کارکرد ۱,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد1000 کیلومتر
سوختهیبرید
رنگتیتانیوم
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران /
کارکرد ۱۵۷,۰۰۰ کیلومتر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد157000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اقدسيه
کارکرد ۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد115000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبژ
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تبریز /
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اندرزگو
کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد90000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پونک
کارکرد ۹۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد99000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت اباد
کارکرد ۶۲,۰۰۰ کیلومتر
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد62000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان