قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / پاسداران
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ساری /
کارکرد ۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد165000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانمازندران
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / لويزان
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی