قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

نجف آباد / خیابان امام
کارکرد ۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد220000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آهنگ
کارکرد ۱۶۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد166000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۱۹۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد198000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / عباس آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ابراهیم آباد
کارکرد ۱۶۲,۰۰۰ کیلومتر
۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد162000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پیروزی
کارکرد ۱۴۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد146000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهکاپوت رنگ
استانتهران
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / اصفهان
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
توافقی

تهران / صادقیه
کارکرد ۱۰۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد107000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان