قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / اشرفی
کارکرد ۱۸,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد18000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فرمانیه
کارکرد ۵۲,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد52000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

نجف آباد / نجف اباد
کارکرد ۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد15000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنامشخص
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گوهردشت / گوهردشت
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
توافقی

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد ۳۳,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد33000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد55000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بهارستان
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی