قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / سه راه سیمین
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اردبیل /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناردبیل
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قزوین /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانقزوین
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / پونک
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / سازمان آب
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۴۵,۵۹۲,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۵,۵۹۲,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی
اقساطی

تهران / پونک
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۳۶,۲۵۶,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۶,۲۵۶,۰۰۰ تومان