قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / امام حسين ع
کارکرد ۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد35000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

یزد / صفاييه
کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد20000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانیزد
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نعمت آباد
کارکرد ۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد25000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / عباس آباد
کارکرد ۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد15000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۸۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

اصفهان / ملک شهر
کارکرد صفر کیلومتر
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سهروردی شمالی
کارکرد ۱۸,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد18000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبژ
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / طرشت
کارکرد صفر کیلومتر
۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۵۷,۲۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد57200 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی