قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / ارم
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۱,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میرداماد
کارکرد ۱۱۷,۰۰۰ کیلومتر
۵۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد117000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سهروردی
کارکرد صفر کیلومتر
۶۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگذغالی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آذری
کارکرد ۲,۶۰۰ کیلومتر
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد2600 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دهکده المپیک
کارکرد ۱۸۱,۰۰۰ کیلومتر
۴۲,۷۰۰,۰۰۰
کارکرد181000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۲۳,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد23000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

اصفهان /
کارکرد ۱۷۸,۰۰۰ کیلومتر
۹۱,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد178000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استاناصفهان
۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / توحید
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۱,۹۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دارآباد
کارکرد ۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد45000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / علم و صنعت
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان