قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت
اقساطی

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۸۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

سنندج /
کارکرد صفر کیلومتر
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانکردستان
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نيروهوايى
کارکرد ۱۸,۰۰۰ کیلومتر
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد18000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبادمجانی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۷۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد72000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکسدنده ای
بدنهگلگیر رنگ
استانتهران
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ساری /
کارکرد صفر کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس غربى
کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد80000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / تهرانسر
کارکرد صفر کیلومتر
۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اندرزگو
کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد90000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / آپادانا اول
کارکرد صفر کیلومتر
۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
۷۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان