قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / استاد معین
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / استاد معین
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد75000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت آباد
کارکرد ۱ کیلومتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نازی آباد
کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد130000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد ۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد13000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / مشتاق
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت آباد مرکزی
کارکرد ۱۶,۵۰۰ کیلومتر
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد16500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / توحید
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان