قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / بلوار فردوس
کارکرد ۴۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد42000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس غربی
کارکرد ۶۶,۰۰۰ کیلومتر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد66000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / یوسف آباد
کارکرد ۳۱,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد31000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / ستارخان
کارکرد ۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد12000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد صفر کیلومتر
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رشت /
کارکرد ۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۷۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد85000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانگیلان
۷۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پونک
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / ادبیات
کارکرد ۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد13000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد19000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سید خندان
کارکرد ۹۳,۰۰۰ کیلومتر
۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد93000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان