قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / هشت بهشت غربي
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اقدسیه
کارکرد ۲۲,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد22000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

رشت /
کارکرد ۲۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد24000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانگیلان
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / هروی
کارکرد ۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد25000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان