قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

بابل /
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ولنجک
کارکرد ۵,۲۰۰ کیلومتر
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد5200 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

اصفهان /
کارکرد ۳۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد32000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان