قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

مراغه / بلوار شهید شکاری
کارکرد ۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد7000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قیطریه
کارکرد ۷۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد72000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ولنجك
کارکرد ۵۴,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد54000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گرگان /
کارکرد ۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد36000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانگلستان
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان