قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / شهرك غرب
کارکرد ۲۸,۰۰۰ کیلومتر
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد28000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / خلج آباد
کارکرد ۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد114000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / الهيه
کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد130000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قيطريه
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / جمالزاده
کارکرد ۵۴,۰۰۰ کیلومتر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد54000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / هفت تير
کارکرد ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد140000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / افسریه
کارکرد ۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد145000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / امير آباد شمالي
کارکرد ۱ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اقدسيه
کارکرد ۷۸,۰۰۰ کیلومتر
۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد78000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ميدان هروي
کارکرد ۱۵,۲۰۰ کیلومتر
۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد15200 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان