قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

مشهد /
کارکرد ۵۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد52000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / فردیس
کارکرد ۴۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد42000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهصافکاری بدون رنگ
استانالبرز
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / میدان رسالت
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۱۹۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۹۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بلوار فردوس
کارکرد ۱۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد16000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانسر
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان