قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / فرشته
کارکرد ۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد19000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خ دروس
کارکرد ۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد135000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

اصفهان / شاهین شهر
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قیطریه
کارکرد ۳۹,۰۰۰ کیلومتر
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد39000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگتیتانیوم
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ظفر
کارکرد ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد140000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
توافقی

تهران /
کارکرد ۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد145000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / -
کارکرد ۷,۰۰۰ کیلومتر
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد7000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد ۸,۰۰۰ کیلومتر
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد8000 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان