قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / سوهانک
کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد90000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد35000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / طرشت
کارکرد صفر کیلومتر
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد ۶,۴۰۰ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد6400 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اقدسیه
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فلكه لوزي
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانسر
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز /
کارکرد ۴۸,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد48000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / خیابان امام رضا
کارکرد ۵۲,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد52000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان