قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / بلوار فردوس
کارکرد صفر کیلومتر
۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد13000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فرمانيه
کارکرد ۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد145000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسرمه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نیاوران
کارکرد ۹۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد96000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۳۸,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد38000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جمالزاده
کارکرد صفر کیلومتر
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرك غرب
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فرمانيه
کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد80000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۱۱,۸۰۰ کیلومتر
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد11800 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان