قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

گرگان /
کارکرد ۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد14000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانگلستان
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / سعادت آباد
کارکرد ۸۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد87000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرمان /
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانکرمان
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۱۸۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد182000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهگلگیر رنگ
استانتهران
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قیطریه
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

اصفهان / هزار جريب
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دولت آباد
کارکرد ۲۶,۵۰۰ کیلومتر
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد26500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / امانیه
کارکرد ۱۶,۷۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد16700 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

کرج / عظیمیه
کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد20000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
توافقی