قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / میدان نوبنیاد گلزار
کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد20000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سيمتري نيروي هوايي
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مرزداران
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / کاوه
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / یوسف آباد
کارکرد ۴۲,۰۰۰ کیلومتر
۸۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد42000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کرج /
کارکرد ۳۷,۵۰۰ کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد37500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان آزادی
کارکرد ۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد9000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت اباد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان