قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / میدان منیریه
کارکرد ۳۲,۰۰۰ کیلومتر
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد32000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت اباد
کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد90000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سمنان /
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهصافکاری بدون رنگ
استانسمنان
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد27000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرك غرب
کارکرد صفر کیلومتر
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / امیرآباد شمالی
کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد70000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۷۶,۰۰۰ کیلومتر
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد76000 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / شاهین شهر
کارکرد ۸۸,۰۰۰ کیلومتر
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد88000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استاناصفهان
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سید خندان
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد80000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
توافقی