قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان /
کارکرد ۱۷,۰۰۰ کیلومتر
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد17000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / هروي پاسداران
کارکرد ۱۸,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد18000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / جردن
کارکرد صفر کیلومتر
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قيطريه
کارکرد ۱۶۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد166000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قيطريه
کارکرد ۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد55000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبادمجانی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / مهرویلا
کارکرد ۳۳,۰۰۰ کیلومتر
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد33000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آرژانتين
کارکرد صفر کیلومتر
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / یوسف اباد
کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد80000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / گیشا
کارکرد ۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد65000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / فرامرز عباسی
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان